ZAGRAJ I WYGRYWAJ!

  Kikkoman Food Pairs

  Rozpocznij grę!

  Zainspiruj się naszym spotem 2019: Food loves Kikkoman

  Regulamin uczestnictwa & oświadczenie o ochronie danych

  Regulamin uczestnictwa

  Biorąc udział w konkursie na stronie internetowej www.kikkoman.pl, uczestnicy akceptują niniejszy regulamin uczestnictwa.

  1. Organizatorem konkursu jest firma Kikkoman Trading Europe GmbH, Theodorstraße 180, DE-40472 Düsseldorf (zwana dalej Kikkoman).
  2. Do udziału w konkursie kwalifikują się wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają miejsce zamieszkania w Polsce.
  3. Konkurs ogranicza się do Polski. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy firmy Kikkoman i ich krewni, kluby loteryjne i zautomatyzowane usługi loteryjne.
  4. Konkurs rozpoczyna się 14 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 i kończy się 18 luty 2019 r. o godzinie 23:59.
  5. Udział w konkursie odbywa się poprzez prawidłowe rozwiązanie jednej z trzech gier zabawa w określonym czasie 30 sekund. Uczestnik, któremu się to nie uda, może poprawnie odpowiedzieć na pytanie dodatkowe i spróbować ponownie.
  6. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
  7. Na zakończenie konkursu wyłonionych zostanie 15 zwycięzców.
  8. Pośród zwycięzców rozlosowane zostaną trzy figurki Kikkoman Happy Cat (miejsca 1-3), 10 designerskich butelek Kikkoman (miejsca 1-10), 11 koszulek Kikkoman (miejsca 4-15) i 15 zestawów sosów Kikkoman (miejsca 1-15). Łączna wartość nagród wynosi 320 zł.
  9. Zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich uczestników.
  10. Wypłata nagrody w gotówce jest wykluczona; nagroda nie podlega cesji i nie może być przekazana osobom trzecim.
  11. Po zakończeniu konkursu 15 zwycięzców zostanie powiadomionych e-mailem. Poprzez przesłanie formularza konkursowego i podanie swojego adresu e-mail uczestnicy wyrażają zgodę na kontakt z naszej strony.
  12. Nagrody zostaną wysłane na adres pocztowy podany na formularzu zgłoszeniowym. Przesyłając formularz konkursowy i podając swój adres, uczestnicy wyrażają na to zgodę.
  13. Jeśli zwycięzca nie odpowie na wiadomość e-mail w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej, roszczenie wygasa i wylosowany zostanie kolejny zwycięzca.
  14. Wyklucza się dochodzenie roszczeń na drodze prawnej. Kikkoman może w każdej chwili zmodyfikować lub zakończyć konkurs. Z przedwczesnego zakończenia konkursu nie mogą wynikać żadne roszczenia. Kikkoman ma prawo do wykluczenia poszczególnych osób z uczestnictwa w konkursie, jeżeli zaistnieją ku temu uzasadnione przyczyny, w szczególności naruszenie regulaminu uczestnictwa. W takich przypadkach możliwe jest ewentualne wycofanie nagrody i zażądanie jej zwrotu.
  15. Odbiorcą danych i informacji przekazanych przez uczestnika konkursu jest Kikkoman.
  16. Po zakończeniu konkursu i przekazaniu nagród nazwiska i dane osobowe uczestników podane podczas udziału w konkursie zostaną usunięte.

  Oświadczenie o ochronie danych

  Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i traktujemy te dane jako poufne. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w ramach przepisów prawa i zgodnie z przepisami rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (RODO) oraz chronione za pomocą zaawansowanych środków technicznych i organizacyjnych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu. Dane wymagane dodatkowo w celu powiadomienia o wygranej służą wyłącznie do realizacji wysyłki nagrody. Podstawę prawną stanowi sekcja 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

  W odniesieniu do swoich danych osobowych masz prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i możliwości przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo do ochrony danych osobowych, zawsze masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, patrz art. 77 RODO.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody. Wszystkie przechowywane dane zostaną usunięte po zakończeniu i realizacji konkursu.

  Więcej informacji można znaleźć w naszej deklaracji ochrony danych odobowych.